Zmluvné podmienky - PeerCredit

Podmienky používania PeerCredit

Všeobecné zmluvné podmienky

 1. Úvodné ustanovenie

  1. Vitajte na Platforme PeerCredit, ktorej vlastníkom a prevádzkovateľom je spoločnosť PeerCredit Ltd., spoločnosť s obmedzeným ručením, registrovaná a inkorporovaná v Anglicku a Walese pod číslom 10124494, so sídlom 1 Canada Square, Canary Wharf, London, United Kingdom, E14 5DY (ďalej len „PeerCredit“ alebo „my“). Naša spoločnosť môže sprístupňovať svoje služby rôznymi kanálmi. V súčasnosti sú naše služby dostupné na webovej adrese www.peercredit.com (ďalej len „Platforma“).
  2. PeerCredit poskytuje rôzne služby (ďalej len „Služby“) zahŕňajúce bez obmedzenia prevádzkovanie Platformy, na ktorej si môže dlžník (ďalej len „Dlžník“) požičať peniaze od jedného alebo viacerých veriteľov (ďalej len „Veriteľ“). Pre každú osobitnú službu poskytovanú spoločnosťou PeerCredit prostredníctvom Platformy navštívte, prosím, nasledovné linky:
 2. Podmienky poskytovania služieb PeerCredit

  1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „Podmienky“ alebo “VZP”) stanovujú všeobecné podmienky a pravidlá, na základe ktorých je prístupná Platforma a Služby poskytované prostredníctvom Platformy, a na základe ktorých ich môzete využívať.
  2. V nadväznosti na tieto Podmienky, PeerCredit zverejňuje:
   1. podmienky získavania a spracúvania osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“) [ktoré sú k dispozícii na zásady ochrany osobných údajov], ktoré stanovujú základné princípy, podľa ktorých PeerCredit získava a používa vaše osobné údaje; a
   2. cenník (ďalej len „Cenník“) [ktorý je k dispozícii na Cenník], ktorý stanovuje Poplatky (ako sú definované nižšie) účtované spoločnosťou PeerCredit.

   Prosíme vás, aby ste si tieto Podmienky pozorne prečítali a uistili sa, že im rozumiete ešte predtým, ako začnete Platformu používať. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, ste povinný okamžite prestať Platformu používať.

  3. Používaním Platfomy súhlasíte s tým, že ste viazaní týmito Podmienkami. Rovnako súhlasíte so Zásadami ochrany osobných údajov a so spôsobom používania cookies nastavenými zo strany spoločnosti PeerCredit.
  4. PeerCredit môže tieto Podmienky kedykoľvek aktualizovať, a preto vás prosíme, aby ste sa pravidelne opakovane oboznamovali s príslušnými stránkami. Informáciu o zmene spolu s kópiou návrhu nových podmienok zverejníme prostredníctvom Platformy najmenej 1 (jeden) mesiac pred nadobudnutím platnosti nových podmienok a navrhované zmeny vám môžeme zaslať aj emailom. V prípade, ak budete mať výhrady k akejkoľvek podmienke, pravidlu alebo pokynu alebo k následným zmenám vykonaným na Platforme, ste povinný okamžite prestať Platformu používať.
 3. Definície

  1. Pojmy začínajúce veľkým písmom v týchto Podmienkach majú nasledujúci zmysel:
   • Dlžník: súkromná osoba alebo podnikateľ ako registrovaný alebo neregistrovaný právny subjekt, ktorý si požičia od Veriteľa akúkoľvek peňažnú sumu a v súvislosti s touto pôžičkou využíva Platformu.
   • Práva duševného vlastníctva: patenty, práva k vynálezom práva a autorské práva a s nimi súvisiace práva, ochranné známky a doménové mená, práva na ich získavanie, dizajny, práva k počítačovým programom, k databázam, topografickým právam, práva k dôverným informáciám (vrátane know-how a obchodného tajomstva) a akékoľvek iné práva duševného vlastníctva bez ohľadu na to, či sú registrované alebo nie a zahŕňajú akékoľvek ich žiadosti (alebo práva k žiadostiam), obnovenia alebo predĺženia, také práva a všetky podobné alebo rovnaké práva alebo formy ochrany, ktoré môžu teraz alebo v budúcnosti existovať v akejkoľvek časti sveta.
   • Veriteľ: súkromná osoba alebo podnikateľ ako registrovaný alebo neregistrovaný právny subjekt, ktorý požičia Dlžníkovi akúkoľvek peňažnú sumu a v súvislosti s touto pôžičkou využíva Služby.
   • Poplatky PeerCredit: poplatky platené spoločnosti PeerCredit ako sú uvedené v Cenníku.
   • Používateľ: akákoľvek osoba alebo spoločnosť (registrovaná alebo neregistrovaná), ktorá má účet v PeerCredit špecifikovaný v článku 4.
   • Používateľský Obsah: obsah publikovaný alebo odovzdaný Platforme Používateľom zahŕňajúci bez akýchkoľvek obmedzení detaily ponuky pôžičky.
  2. Odkaz na „on“ „jemu“ alebo „jeho“ je rovnako použiteľný a je považovaný za odkaz na „ona“, „jej“ alebo „ju“.
 4. Vytvorenie účtu

  1. Platformu si môžete prezerať bez toho, aby ste si vytvorili Používateľský účet (ďalej len „Účet“). Pokiaľ však chcete využívať Služby, musíte si vytvoriť Účet.
  2. Účet si môžete vytvoriť zadaním svojho mena, emailovej adresy a ďalších informácií, ktoré sú podrobne uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov. Alternatívne sa môžete prihlásiť na Platformu a vytvoriť si Účet prostredníctvom profilu vytvoreného vo vašom menej prostredníctvom platformy sociálnej siete (ďalej len „Externý Profil“). V prípade, že sa budete chcieť prihlásiť prostredníctvom Externého profilu, niektoré vaše informácie obsiahnuté v tomto Externom profile použijeme na vyplnenie formulárov na Platforme.
  3. Pred vytvorením Účtu súhlasíte s tým, že musíte výslovne akceptovať:
   1. Podmienky; a
   2. Zásady ochrany osobných údajov, a to zaškrtnutím príslušného políčka pri zakladaní Účtu.
  4. Bude vám zaslaný potvrdzujúci email, ktorý bude obsahovať link na potvrdenie registrácie vášho Účtu.
  5. Za zachovanie bezpečnosti vášho hesla nesiete výlučnú zodpovednosť. Svoje heslo by ste nemali prezradiť žiadnej tretej strane, ak však svoje heslo tretej strane poskytnete, ste rovnako zodpovedný za akýkoľvek prístup, použitie alebo zneužitie alebo prezradenie vášho hesla touto treťou stranou. Ak svoje heslo stratíte alebo vám bude vaše heslo ukradnuté, musíte nás kontaktovať prostredníctvom telefónu, emailu alebo živého chatu.
  6. Vždy, keď budete požadovať prístup k službám na Platforme, ktoré sú vyhradené pre Používateľov, bude sa od Vás vyžadovať prihlásenie do vášho Účtu. Taktiež sa od vás môže požadovať dodatočné overenie vašej osoby. PeerCredit môže z akýchkoľvek dôvodov na základe vlastného uváženia okamžite a bez výpovede zamietnuť akúkoľvek registráciu, zavrieť akýkoľvek Účet alebo odmietnuť Používateľovi prístup na Platformu, vrátane prípadov,, ak poskytnete nesprávne alebo falošné informácie vo svojom Používateľskom účte, založíte si viacero účtov alebo nám bezodkladne neoznámite zmenu informácií vášho Používateľského účtu.
 5. Váš účet

  1. Ako Používateľ vyhlasujete a zaručujete sa, že všetky informácie, ktoré poskytujete pri registrácii Účtu sú pravdivé, úplné, aktuálne a správne vo všetkých relevantných ohľadoch.
  2. V prípade akejkoľvek zmeny údajov sa nás zaväzujete informovať aktualizovaním informácií o vašom Účte prostredníctvom nástroja na správu účtu alebo zaslaním emailu na adresu info@peercredit.com.
  3. Ak ste sa do svojho Účtu prihlásili z verejného počítača, odporúčame vám odhlásiť sa z Účtu vždy, keď ukončujete prácu.
 6. Poplatky PeerCredit

  1. Poplatky, ktoré si účtuje PeerCredit, sú uvedené v našom Cenníku.
 7. Dane a úroky

  1. Pokiaľ chcete byť Veriteľom, venujte prosím pozornosť tomuto ustanoveniu.
  2. Vyhlasujete, že vo vzťahu k peniazom, ktoré požičiavate a vo vzťahu k získanému príjmu z úroku zodpovedáte za jeho priznanie a zaplatenie všetkých daní splatných príslušným úradom.
  3. Vyhlasujete, že rozumiete rizikám, ktoré vyplývajú z rôznych pravidiel zdaňovania a z príslušných právnych úprav.
 8. Obsah PeerCredit

  1. Všetok obsah obsiahnutý na Platforme alebo v akejkoľvek komunikácii alebo zverejnený na akejkoľvek platforme sociálnych médií (ďalej spolu len "Obsah PeerCredit") patrí spoločnosti PeerCredit alebo naň boli spoločnosti PeerCredit udelené licencie tretími osobami.
  2. PeerCredit vám udeľuje obmedzenú, dočasnú, neprevoditeľnú a odvolateľnú licenciu na používanie, zobrazovanie a ukladanie obsahu PeerCredit iba v súlade s nasledujúcim:
   1. s výnimkou Dlžníka na osobné nekomerčné použitie;
   2. na účely využívania Služieb, ako sa uvádza v týchto Podmienkach; a to

   prostredníctvom:

   1. preberania takéhoto obsahu PeerCredit do jedného počítača; a / alebo
   2. vytlačenia jednej kópie takéhoto obsahu PeerCredit; a / alebo
   3. sledovania akékoľvek videa alebo prezerania akéhokoľvek obrázku na jednom počítači,

   v každom z uvedených prípadov za predpokladu, že formát a zobrazenie akéhokoľvek Obsahu PeerCredit nebudú pozmenené a všetky oznámenia o autorských právach a o vylúčení zodpovednosti alebo upozornenia na nebezpečenstvo, ktoré sú vo verzii tohto Obsahu PeerCredit obsiahnuté, budú naďalej jasné a viditeľné.

 9. Porušenie vlastníckych práv

  1. Použitím platformy beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť PeerCredit môže uchovávať alebo zverejňovať Obsah používateľa ako aj vaše informácie v prípade, ak to vyžaduje zákon, alebo v dobrej viere, že je uchovávanie alebo zverejňovanie týchto informácií nevyhnutné na:
   1. identifikáciu diela chráneného autorskými právami alebo inými právami duševného vlastníctva, ktoré ste vy (alebo akákoľvek iná osoba) porušili;
   2. identifikáciu ľubovoľného Obsahu používateľa, o ktorom tvrdíte (alebo iná osoba) tvrdí, že porušuje pravidlá a poskytuje/te pritom dostatok podrobností, aby sme mohli tento obsah na Platforme nájsť;
   3. potvrdenie vášho vyhlásenia (alebo vyhlásenia akejkoľvek inej osoby), že zobrazený Obsah používateľa nie je chránený autorským právom alebo ochrannou známkou vlastníka, jeho zástupcov alebo zo zákona; a
   4. potvrdenie vášho vyhlásenia (alebo vyhlásenia akejkoľvek inej osoby), ktoré tvrdí, (a) že uvedené informácie sú presné a (b) že ste vy (alebo akákoľvek iná osoba) je vlastníkom príslušného autorského práva alebo je oprávnená konať v mene príslušného vlastníka.
  2. Nesmiete porušovať alebo sa pokúšať porušiť súkromie alebo práva iných Používateľov Platformy, vrátane ukladania alebo pokusu o uloženie osobných údajov iných Používateľov Platformy.
 10. Právo duševného vlastníctva

  1. Spoločnosť PeerCredit a / alebo jej poskytovatelia licencií sú výhradnými vlastníkmi Platformy, ktorá zahŕňa akýkoľvek softvér, domény, dizajn, text, grafiku a všetky softvérové a zdrojové kódy, ktoré súvisia s Platformou, s výnimkou Obsahu používateľa. Spoločnosť PeerCredit vám udeľuje obmedzenú licenciu na používanie Platformy výlučne podľa podmienok uvedených v týchto Podmienkach:
   1. Platforma je chránená právnymi predpismi Spojeného kráľovstva a medzinárodnými právnymi predpismi týkajúcimi sa autorských práv, ochranných známok, patentov a iných práv duševného vlastníctva.
   2. Bez obmedzenia to znamená, že bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti PeerCredit nesmiete predávať, vyvážať, licencovať, upravovať, kopírovať, šíriť alebo prenášať Platformu (alebo jej časti) alebo akýkoľvek materiál poskytnutý prostredníctvom Platformy.
   3. PeerCredit vám udeľuje obmedzenú licenciu na používanie Platformy a Služieb výhradne podľa podmienok stanovených v týchto Podmienkach. Akékoľvek neoprávnené používanie Platformy bude mať za následok automatické ukončenie obmedzenej licencie, ktorú sme vám udelili. Spoločnosť PeerCredit si vyhradzuje právo ukončiť obmedzenú licenciu bez oznámenia kedykoľvek po neoprávnenom používaní Platformy.
   4. PeerCredit a jeho grafické prvky, logá, ikony a názvy služieb súvisiace s Platformou sú registrované a neregistrované ochranné známky alebo obchodný dizajn (dress) spoločnosti PeerCredit. Nesmú byť použité bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti PeerCredit.
  2. Všetky ostatné ochranné známky, ktoré nie sú vo vlastníctve spoločnosti PeerCredit, a ktoré sa objavujú v súvislosti s Platformou, sú majetkom príslušných vlastníkov, ktorí môžu alebo nemusia byť pridružení, spriaznení alebo sponzorovaní spoločnosťou PeerCredit.
  3. Spoločnosť PeerCredit uchováva zálohu Obsahu používateľa a údaje o Používateľoch v rozsahu požadovanom príslušnými právnymi predpismi. Akýkoľvek Používateľ, ktorý si želá, aby sme mu poskytli ľubovoľný Obsah používateľa alebo údaje, ktoré o ňom zálohujeme, by si mal prečítať Zásady ochrany osobných údajov, kde nájde podrobnejšie informácie o tom, ako si tieto informácie vyžiadať.
 11. Vymazanie vášho Účtu

  1. Ak vymažete svoj profil, nebudete mať viac prístup k Obsahu používateľa ani k údajom, ktoré ste predtým zadali a vytvorili.
  2. Svoj účet môžete kedykoľvek odstrániť tak, že nám zašlete žiadosti na emailovú adresu info@peercredit.com.
  3. Po odstránení vášho účtu budeme spracovávať vaše osobné údaje tak, ako je to uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
 12. Vylúčenie záruk

  1. Spoločnosť PeerCredit prevádzkuje Platformu “tak, ako je”, bez akejkoľvek záruky alebo podmienky, či už výslovnej, implicitnej alebo zákonnej.
  2. Spoločnosť PeerCredit výslovne vylučuje akékoľvek implicitné záruky týkajúce sa vlastníctva, obchodovateľnosti, spôsobilosti na konkrétny účel a neporušenia práv.
 13. Nezávislosť

  1. Akékoľvek rozhodnutie zapojiť sa akýmkoľvek spôsobom do poskytovania alebo prijímania peňazí prostredníctvom Platformy je výlučným rozhodnutím Používateľa. Či ste Dlžníkom alebo Veriteľom, odporúčame vám vyhľadať nezávislého právneho alebo finančného poradcu predtým, než uzavriete Zmluvu o pôžičke, osobitne v prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo nerozumiete povahe vášho záväzku.
  2. Ak sa chcete stať Veriteľom alebo si chcete požičať akúkoľvek sumu, nemali by ste sa pri rozhodovaní spoliehať na žiadne iné informácie než tie, ktoré uvádzame priamo na Platforme v súvislosti s aktivitami, ktoré chcete vykonávať.
  3. Okrem prípadov, kde spoločnosť PeerCredit v týchto Podmienkach uviedla, že bude vykonávať due diligence Používateľov, každý používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak zvažuje pôžičku, zodpovedá za svoj vlastný due diligence.
  4. Všetci Používatelia berú na vedomie a súhlasia s tým, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany pôžičky alebo spoločnosti PeerCredit nezverejnia žiadnu informáciu ohľadom identity akéhokoľvek Veriteľa a Dlžníka, alebo akúkoľvek informáciu o Pôžičke dlžníka žiadnej inej osobe s výnimkou profesionálneho poradcu alebo ak je to potrebné na základe právnych predpisov.
 14. Naše záruky a vylúčenia záruk

  1. Naše Služby poskytujeme s úrovňou vedomostí a starostlivosti, ktorá je obchodne odôvodnená a primeraná. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v týchto Podmienkach alebo v dodatočných podmienkach, spoločnosť PeerCredit v súvislosti so Službami nič osobitne neprisľubuje. Napríklad sa nezaväzujeme k žiadnemu obsahu našich Služieb, k žiadnym špecifickým funkciám Služieb alebo ich spoľahlivosti, dostupnosti či schopnosti našich Služieb naplniť vaše potreby. Služby poskytujeme v aktuálnom stave, tak, ako sú.
  2. Niektoré právne poriadky poskytujú určité záruky, ako záruka predajnosti, spôsobilosť na konkrétny účel či záruka neporušovania cudzích práv. Všety tieto záruky vylučujeme v rozsahu, aký príslušné právne predpisy povoľujú.
 15. Vylúčenie a obmedzenie zodpovednosti

  1. Pokiaľ to povoľuje príslušný právny predpis, spoločnosť PeerCredit nebude zodpovedná za ušlý zisk, stratu na zárobku alebo stratu údajov, finančné straty alebo nepriame, mimoriadne, následné, exemplárne alebo represívne náhrady škody.
  2. V rozsahu, v akom to povoľuje príslušný právny predpis, je celková zodpovednosť spoločnosti PeerCredit za akékoľvek nároky podľa týchto Podmienok vrátane akýchkoľvek implicitných záruk obmedzená na sumu, ktorú ste zaplatili za používanie Služieb.
  3. Vo všetkých prípadoch spoločnosť PeerCredit nezodpovedá za stratu alebo škodu, ktorá nie je odôvodniteľne predvídateľná.
  4. Ak využívate naše Služby v mene právnickej osoby, táto právnická osoba akceptue tieto Podmienky. Vo vzťahu k spoločnosti PeerCredit alebo jej predstaviteľom, zástupcom či zamestnancom si táto právnická osoba nebude uplatňovať žiadne nároky, nebude voči nim podávať žalobu ani podnikať iné právne kroky vyplývajúce z alebo súvisiace s používaním Služieb alebo porušením týchto Podmienok, vrátane nárokovania si akejkoľvek zodpovednosti alebo výdavkov, ktoré vyplynú z nárokov, strát, náhrady škody, žalôb, rozsudkov, nákladov na vedenie súdnych sporov a náhrady trov.
 16. Odškodnenie

  1. Súhlasíte s tým, že si voči spoločnosti PeerCredit a jej spriazneným spoločnostiam a každému z jej príslušných akcionárov, riaditeľov, predstaviteľov, zamestnancov, zástupcov a obchodných partnerov nebudete uplatňovať žiadne nároky a nebudete podávať žiadne žaloby z titulu tretích strán, vrátane nárokovania si odôvodnených výdavkov na poskytovanie právnych služieb a súdnych poplatkov, ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z vášho používania Platformy a vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv akejkoľvek tretej strany.
 17. Bezpečnosť

  1. Aj keď spoločnosť PeerCredit podnikla obchodne primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov a Obsahu používateľa pred neoprávneným použitím, nemôžeme zaručiť, že sa neoprávneným tretím stranám nepodarí tieto opatrenia narušiť. Beriete, prosím, na vedomie, že nám svoje osobné informácie a Obsah používateľa poskytujete na vlastné riziko.
 18. Elektronická komunikácia

  1. Sťahovaním a / alebo používaním Platformy a / alebo materiálu, ktorý Platforma poskytuje, súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a oznámení od spoločnosti PeerCredit. Súhlasíte, že akákoľvek správa, dohoda, poskytnutie informácií alebo iná komunikácia, ktorú vám doručíme elektronicky, spĺňa všetky zákonné požiadavky na komunikáciu, vrátane požiadavky, aby bola táto komunikácia písomná.
 19. Súkromie

  1. Pri registrácii na Platforme nám poskytujete informácie. Rovnako zbierame informácie, ktoré sa týkajú vás (napríklad informácie o vašej používateľskej histórii a vašich preferenciách niektorých druhov Služieb) aj Používateľov Platformy vo všeobecnosti. Akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete, alebo ktoré získame pri tom, ako používate Platformu alebo Služby, sú predmetom Zásad ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto Podmienok.
 20. Použitie predložených pripomienok alebo nápadov

  1. Súhlasíte s tým, aby spoločnosť Peer Credit voľne používala akékoľvek pripomienky alebo myšlienky obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú nám zašlete, a to bez toho, aby vám priznala akékoľvek náhrady, autorstvo alebo odmenu, pričom tieto pripomienky alebo myšlienky môže spoločnosť PeerCredit využiť na akýkoľvek účel, vrátane, nie však výlučne, na vývoj, výrobu a uvádzanie produktov a služieb a vytváranie, upravovanie alebo zlepšovanie Platformy alebo iných produktov alebo služieb. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, spoločnosť PeerCredit bude všetky takéto informácie považovať za nedôverné a nechránené, a vy súhlasíte s tým, že takéto informácie môžeme použiť bez akéhokoľvek obmedzenia.
  2. Súhlasíte, že akékoľvek informácie a Obsah používateľa, ktorý ste publikovali na Platforme, môže byť verejnou informáciou a že ostatní Používatelia Platformy ho budú môcť vidieť a komentovať.
 21. Softvér tretej strany

  1. Beriete na vedomie, že za účelom použitia niektorého druhu Obsahu PeerCredit si budete potrebovať stiahnuť a aktivovať softvér tretej strany. Na takýto softvér tretej strany budete jasne upozornení.
  2. Za účelom používania softvéru tretej strany budete musieť prijať podmienky poskytovateľa softvéru tretej strany. Upozorňujeme vás, že nemáme žiadnu zodpovednosť ani kontrolu nad softvérom tretej strany.
 22. Linky

  1. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Platforma môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Zaradenie akýchkoľvek linkov na Platformu nepredstavuje odporučenie týchto webových stránok tretích strán a nezaručuje, že takéto webové stránky tretích strán sú bez vírusov a bezpečné na použitie.
  2. Ak sa rozhodnete navštíviť alebo vstúpiť na webové stránky alebo služby tretích strán, robíte to na vlastné riziko.
  3. Beriete na vedomie, že akékoľvek osobné informácie, ktoré poskytnete webovej stránke tretej strany, budú spracované v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov tejto webovej stránky. V takomto prípade vás prosíme, aby ste sa uistili, že ste sa pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov oboznámili s pravidlami ochrany osobných údajov týchto webových stránok.
  4. Na Platformu môžete odkazovať za nasledovných podmienok:
   1. žiadnu stránku platformy nezobrazujete v rámoch (tzv. html frames) ani ju neorezávate alebo inak nemeníte vzhľad Platformy; a
   2. neskresľujete, aký vzťah máte so spoločnosťou PeerCredit a predovšetkým si bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nenárokujete žiaden vzťah k spoločnosti ani netvrdíte, že sme váš vzťah k našej spoločnosti potvrdili.
  5. Spoločnosť PeerCredit si vyhradzuje právo prostredníctvom oznámenia kedykoľvek odstúpiť od akéhokoľvek súhlasu s prepojením na Platformou.
 23. Sťažnosti

  1. Ak máte akékoľvek sťažnosti týkajúce sa poskytovania Služieb, kontaktujte nás emailom na adrese staznosti@peercredit.com.
  2. Ak máte sťažnosť na iného Používateľa, kontaktujte nás emailom na adrese staznosti@peercredit.com.
  3. V závislosti od typu Služby, ktorú používate, môžete mať ďalšie práva vrátane práv na kompenzáciu. Ak budete požadovať akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa tohto bodu, kontaktujte nás telefonicky na čísle [číslo] alebo emailom na info@peercredit.com alebo prostredníctvom určených kontaktných stránok na Platforme.
 24. Spory

  1. Súhlasíte s tým, že tieto Podmienky a akékoľvek nároky, spory alebo nezrovnalosti, ktoré vyplynú z alebo súvisia s týmito Podmienkami alebo s ich predmetom alebo formou (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov), ako aj Platforma, reklamné aktivity spoločnosti PeerCredit alebo akékoľvek súvisiace transakcie medzi vami a spoločnosťou PeerCredit sa budú spravovať a vykladať podľa anglického práva.
  2. Akýkoľvek spor alebo nárok, ktorý z takýchto záležitostí vyplynie (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) bude podliehať výhradnej jurisdikcii súdov v Anglicku a Walese.
 25. Ukončenie

  1. Spoločnosť PeerCredit môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo prerušiť prevádzku Platformy a / alebo akejkoľvek Služby. Spoločnosť PeerCredit si vyhradzuje právo ukončiť tieto Podmienky (alebo ich časť) z akéhokoľvek dôvodu bez upozornenia. Spoločnosť PeerCredit je oprávnená na základe svojho vlastného uváženia ukončiť zmluvný vzťah v prípade, že porušíte akúkoľvek z týchto Podmienok (s tým, že sa na vás budú vzťahovať akumulované práva spoločnosti PeerCredit // bez toho, aby boli ovplyvnené akéhokoľvek práva spoločnosti PeerCredit voči vám). V prípade akéhokoľvek ukončenia ste povinný okamžite prestať používať Platformu.
  2. Spoločnosť PeerCredit nemá v prípade ukončenia povinnosť previesť na vás alebo vám sprístupniť prezeranie akéhokoľvek Obsahu používateľa, ktorý ste nahrali na Platformu.
  3. Akékoľvek platby, ktoré má Používateľ splatiť iným Používateľom Platformy alebo ktoré sú splatné v rámci Služieb, budú v prípade ukončenia vymáhané v súlade s príslušnými dokumentmi v ustanovení 2.2. týchto Podmienok.
 26. Všeobecné

  1. Tieto Podmienky predstavujú dohodu medzi vami a spoločnosťou PeerCredit. V súvislosti s týmito Podmienkami nebudú mať žiadne osoby priznané žiadne práva podľa Zákonu o zmluvách (Práva tretích strán) z roku 1999.
  2. Ak akýkoľvek súd alebo príslušný orgán rozhodne, že je niektorá podmienka týchto Podmienok neplatná, nezákonná alebo nevymáhateľná v akomkoľvek rozsahu, takáto podmienka bude v tomto rozsahu oddelená od zvyšných podmienok, ktoré budú aj naďalej v platnosti v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.
  3. Nadpisy sú uvedené na účely odkazovania a žiadnym spôsobom nedefinujú, nelimitujú, nevytvárajú alebo neopisujú rozsah danej časti.
  4. Ak spoločnosť PeerCredit nebude vymáhať akékoľvek z ustanovení týchto Podmienok, neznamená to, že sa spoločnosť tohto alebo akéhokoľvek iného ustanovenia vzdáva a rovnako vás to nezbavuje povinnosti dodržiavať toto ustanovenie.
  5. Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti PeerCredit nemáte právo postúpiť, previesť, spoplatňovať alebo obchodovať so žiadnym z vašich práv, ktoré máte podľa týchto Podmienok.

  Tieto Podmienky stanovujú celé porozumenie a dohodu medzi vami a spoločnosťou PeerCredit v súvislosti s predmetom tohto dokumentu.

Podmienky používania služby Jednoduché pôžičky

 1. O týchto podmienkach

  1. Tieto podmienky používania služby Jednoduché pôžičky (ďalej len „Podmienky pre Jednoduché pôžičky“) sa vzťahujú na služby spoločnosti PeerCredit v rozsahu stanovenom týmito Podmienkami pre Jednoduché pôžičky.
  2. Podmienky pre Jednoduché pôžičky musia byť vykladané v súlade s našimi Všeobecnými zmluvnými podmienkami (ďalej len „VZP“), ktoré sa nachádzajú na [LINK].
  3. Pojmy, ktoré sa používajú v týchto Podmienkach pre Jednoduché pôžičky ale nie sú v nich definované, majú význam, aký je uvedený vo VZP.
  4. V týchto Podmienkach pre Jednoduché pôžičky (a v akejkoľvek komunikácii s nimi súvisiacej, v ktorej stanovujeme podmienky, na základe ktorých súhlasíme s poskytovaním našich Služieb) označujú odkazy na „PeerCredit“, „my“ a ”nás” spoločnosť PeerCredit Ltd., ktorá je spoločnosť s obmedzeným ručením registrovaná a inkorporovaná v Anglicku a Walese pod číslom 10124494 a odkazy na “vy”, „vás“ označujú vás ako Používateľa našich Služieb, ktorý má u nás registrovaný Účet.
  5. Prosíme vás, aby ste si pozorne prečítali tieto Podmienky pre Jednoduché pôžičky a uistili sa, že ste si ako Používateľ vedomý svojich práv a povinností pri používaní Platformy.
 2. Definície

  • Slovné spojenia použité v týchto Podmienkach pre Jednoduché pôžičky majú nasledovný význam:
  • Dlžník: súkromná osoba, ktorá má PeerCredit Účet a ktorá si požičia akúkoľvek sumu od Veriteľa prostredníctvom Platformy.
  • Veriteľ: súkromná osoba, ktorá má PeerCredit Účet a ktorá požičia peniaze Dlžníkovi prostredníctvom Platformy.
  • Pôžička dlžníka: pôžička, ktorú poskytol Veriteľ Dlžníkovi prostredníctvom Platformy.
  • Zmluva o pôžičke: zmluva o pôžičke uzavretá medzi Dlžníkom a Veriteľom alebo viacerými Veriteľmi stanovujúca štandardné podmienky Pôžičky dlžníka a akékoľvek špecifické podmienky Pôžičky dlžníka.
  • Výška pôžičky: suma požičaná Dlžníkovi v závislosti od podmienok Pôžičky dlžníka. Súčasťou Výšky požičky je aj Poplatok za poskytnutie.
  • Požadované podmienky pôžičky: Výška pôžičky, podmienky a úroková sadzba, o ktoré dlžník požiadal na začiatku procesu žiadosti o Pôžičku dlžníka
  • FCA: znamená Financial Conduct Authority - Finančný regulačný orgán v Spojenom Kráľovstve.
  • Holdingový účet: virtuálny peňažný účet pre špecifického užívateľa a menu, viditeľný v Užívateľskom Účte používateľa a zobrazujúci prostriedky, ktoré môže Používateľ ako Veriteľ zveriť do Jednoduchého investičného fondu alebo ako Dlžník použiť na splatenie pôžičky alebo si ich vybrať na svoj bankový účet.
  • Jednoduchý investičný účet: virtuálny peňažný účet pre špecifického Používateľa a menu, viditeľný v Online Účte Používateľa a zobrazujúci prostriedky, ktoré Veriteľ zveril ako Vyčlenenú sumu/y, ako aj zobrazujúci všetky splátky a úroky zaplatené Veriteľovi z Pôžičiek dlžníka. Môže byť tiež označovaný ako Jednoduchý sporiaci účet.
  • Užívateľský účet: online (používateľský) účet vytvorený na Platforme.
  • Klientský bankový účet PeerCredit: oddelený bankový účet v mene spoločnosti PeerCredit. Na tomto účte sa držia prostriedky PeerCredit Používatelov.
  • Vyčlenená suma/y: Suma/y vyčlenené Veriteľom za účelom ich alokácie do Pôžičiek dlžníkov, ktorú zabezpečí spoločnosť PeerCredit / Suma/y vyčlenené Veriteľom za účelom ich alokácie spoločnosťou PeerCredit do Pôžičiek dlžníkov.
  • Všetky vyčlenené prostriedky: peňažné prostriedky vyčlenené jedným alebo viacerými Veriteľmi určené na použitie spoločnosťou PeerCredit na pridelenie do Pôžičiek dlžníkov prostredníctvom Platformy.
  • Jednoduchý investičný fond: predstavuje Všetky vyčlenené prostriedky a všetky prijaté platby úrokov od Dlžníkov, ktoré doposiaľ neboli použité za účelom výplaty Veriteľov.
  • Rizikový profil: informácie vzťahujúce sa na Dlžníkovu schopnosť splácať svoju pôžičku.
  • Poplatok za poskytnutie: Časť Výšky pôžičky, ktorú si PeerCredit účtuje v zmysle platného Cenníka za poskytnutie pôžičky.
 3. Služba Jednoduché pôžičky

  1. Naša Služba Jednoduché pôžičky (ďalej len „Služba Jednoduché pôžičky“) je prevádzkovaná prostredníctvom bezprostredného spájania Dlžníkov a Veriteľov prostredníctvom Platformy.
  2. Služba Jednoduché pôžičky vám umožňuje:
   1. požiadať o pôžičku prostredníctvom Platformy ako Dlžník; a/alebo
   2. investovať vaše peniaze prostredníctvom Platformy ako Veriteľ.
  3. Všetci Veritelia požičiavajú každému jednotlivému Dlžníkovi na Platforme. To znamená, že Všetky vyčlenené prostriedky sa požičiavajú do všetkých existujúcich Pôžičiek dlžníkov podľa podielu Vyčlenenej sumy, ktorú vyčlenil každý z Veriteľov.
  4. Podiel Veriteľa na Pôžičke dlžníka je rovný podielu jeho aktuálne Vyčlenených súm a všetkých prostriedkov v Jednoduchom investičnom fonde.
  5. Podiel Veriteľa na akejkoľvek Dlžníkovej pôžičke je dynamický a mení sa podľa:
   1. zmien v Jednoduchom investičnom fonde; a/alebo
   2. zmien v podmienkach Dlžníkovej pôžičky.
  6. Splátky splatné od každého príslušného Dlžníka sa zbierajú počas každého dňa. Tieto splátky sa vkladajú do Jednoduchého investičného fondu.
  7. Na konci každého dňa sú všetky úroky zo splátok od Dlžníkov rozdelené pomerne medzi všetkých Veriteľov a prevedené na ich Holdingové účty. Istiny splatené Dlžníkmi ostávajú v Investičnom fonde za účelom požičania novým Dlžníkom až pokiaľ Veriteľ nepožiada o vyplatenie z Investičného fondu.
  8. Vklady vložené do Jednoduchého investičného fondu sú zaradené do poradia a čakajú v prípade, že objem prostriedkov v Investičnom fonde prekročí určité percento prostriedkov, ktoré sú alokované do pôžičiek. Napríklad, ak je v Investičnom fonde 100 000 libier alokovaných do pôžičiek a limit prekročenia je stanovený na 10%, do Investičného fondu povolíme pridať maximálne ďalších 10 000 libier a ďalšie požiadavky na vklad budú čakať na spracovanie v poradí ich prijatia
  9. Výbery z Jednoduchého investičného fondu sa takisto zaradia do poradia a čakajú v prípade, že v Investičnom fonde nie je dostatok voľných finančných prostriedkov. Výbery čakajú v poradí ich prijatia až pokiaľ nebudú k dispozícii finančné prostriedky z prichádzajúcich splátok pôžičiek alebo vkladov iných Veriteľov.
  10. Interne počítame a reprezentujeme stav akéhokoľvek účtu a sumy transakcií na 15 desatinných miest. Takto vieme férovo rozdeliť zarobený úrok medzi všetkých Veriteľov. Váš zarobený úrok sa akumuluje na týchto desatinnych poziciách, a Vaše zadávané transakcie sú možné s presnosťou 2 destinných miest (0,01‎€).
  11. Úverové zmluvy na Platforme su medzi individuálnymi Veriteľmi a Dlžníkmi. PeerCredit nie je stranou v týchto zmluvách o pôžičke, ale má právo konať v zastúpení Veriteľov, a to v akomkoľvek prípade.
  12. PeerCredit upravuje jednotlivých Veriteľov na každej Zmluve o pôžičke podľa proporčných pravidiel služby Jednoduché pôžičky a len medzi Veriteľmi na Platforme. Žiadne ďalšie prevody vlastníctva pôžičky nie sú povolené počas tejto fázy pôžičky. V prípade zlyhania pôžičky sa vlastníctvo pôžičky prevedie na Protekčný fond, ktorý vyplatí aktuálnych Veriteľov vkladom príslušnej sumy do Jednoduchého investičného fondu.
  13. Individuálne zmeny Veriteľov na pôžičkách sa uskutočnujú:
   1. v dňoch keď je prijatá splátka pre individuálnu pôžičku a má sa rozdistribuovať pre Veriteľov
   2. v prípade zlyhania pôžičky, v dni keď pôžička je označená za zlyhanú a prevedená na Protekčný fond
   3. Protekčný fond môže previesť pôžičku na tretiu stranu za účelom vymáhania pôžičky.
 4. Ako na Platforme investovať do pôžičiek

  1. Pokiaľ chcete byť Veriteľom, venujte prosím osobitnú pozornosť tomuto ustanoveniu.
  2. Aby ste mohli požičať peniaze prostredníctvom Platformy, musíte najprv previesť svoje peniaze na Klientský bankový účet PeerCredit pomocou bankového prevodu alebo iného platobného spôsobu, ktorý Platforma v súčasnosti akceptuje. Podrobné pokyny týkajúce sa bankového prevodu nájdete vo vašom Užívateľskom účte PeerCredit spolu s jedinečným referenčným kódom.
  3. Pri vykonávaní bankového prevodu na Klientský bankový účet PeerCredit musíte vždy použiť svoj jedinečný referenčný kód, pretože tento kód nám umožňuje správne určiť vašu platbu a zaznamenať transakcie na vašom Holdingovovom účte.
  4. Váš Užívateľský účet obsahuje dva samostatné virtuálne účty: Holdingový účet a Jednoduchý investičný účet.
  5. Peniaze prevedené z vášho bankového účtu na Klientský bankový účet PeerCredit (v súlade s ustanovením 4.2) budú najskôr pripísané na váš Holdingový účet. K dispozícii máte aj možnosť nastavovať si automatické investovanie pri ktorom prostriedky prijaté na váš Holdingový účet budú okamžite prevedené na váš Jednoduchý investičný účet.
  6. Ak chcete investovať akúkoľvek sumu do Pôžičiek dlžníkov , musíte postupovať podľa krokov uvedených na Platforme. Investovanie do Pôžičiek dlžníkov sa zaznamená vo vašom Užívateľskom účte ako prevod finančných prostriedkov z vášho Holdingového účtu na váš Jednoduchý investičný účet. Naším cieľom je vykonať prevod okamžite, ale v závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov od iných Veriteľov a od objemu finančných prostriedkov, ktoré už boli pridelené na pôžičky, môže prevod nejaký čas trvať. Prostriedky v Jednoduchom investičnom fonde udržiavame v rovnováhe s pomerom prostriedkov alokovaných v pôžičkách a pokiaľ je v Jednoduchom investičnom fonde príliš veľa prostriedkov, ktoré nie sú alokované v pôžičkách, váš prevod bude zaradený do poradia.
  7. Peniaze prevedené z vášho Holdingového účtu na váš Jednoduchý investičný účet predstavujú vašu Vyčlenenú sumu/y investora. Vyčlenená suma na vašom Jednoduchom investičnom účte bude bude dostupná pre Jednoduchý investičný fond.
  8. Vyčlenená suma investora môže byť spoločnosťou PeerCredit alokovaná do Pôžičky dlžníka. Spoločnosť PeerCredit narába s klientskymi peniazmi s maximálnou zodpovednosťou a v súlade s pravidlami FCA narábania s klientskými peniazmi, ako aj v súlade so všetkými ďalšími požiadavkami Spojeného Kráľovstva týkajúcimi sa klientskych peňazí.
  9. Ak spoločnosť PeerCredit alokuje vašu vyčelenú sumu/y - jej/ich časť alebo celú sumu / všetky sumy,, bude sa to považovať za uzavretie Zmluvy o pôžičke s týmto Dlžníkom. Kópiu príslušnej Zmluvy o pôžičke si môžete vyžiadať od spoločnosti PeerCredit.
  10. Spoločnosť PeerCredit je oprávnená na základe vlastného rozhodnutia alokovať akúkoľvek Vyčlenenú sumu investora - celú alebo jej časť - do Pôžičky dlžníka. Spoločnosť PeerCredit je tiež oprávnená zmeniť alokáciu akejkoľvek vašej Vyčlenenej sumy do existujúcich alebo nových Pôžičiek dlžníkov.
  11. Naším cieľom je vykonať prevod finančných prostriedkov okamžite podľa článku 4.6, ale v závislosti od Vyčlenených súm iných Veriteľov a od prostriedkov, ktoré sú už alokované v Pôžičkách dlžníkov, môže prevod určitý čas trvať. Vaše prostriedky určené ako Vyčlenené sumy určené na alokáciu do pôžičiek budú čakať v poradí v prípade, že spoločnosť PeerCredit nebude schopná ich alokovať do Pôžičiek dlžníkov.
  12. Ak chcete prestať požičiavať akúkoľvek Vyčlenenú sumu v rámci služby PeerCredit Jednoduché pôžičky, môžete požiadať o prevod z vášho Jednoduchého investičného účtu na svoj Holdingový účet podľa pokynov dostupných na Platforme. Naším cieľom je vykonať prevod okamžite, ale v závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov od iných Veriteľov a od prichádzajúcich splátok od Dlžníkov môže prevod určitý čas trvať. Vaša požiadavka o prevod bude zaradená do poradia, podľa ktorého bude vybavená.
 5. Výber finančných prostriedkov Veriteľa

  1. Pokiaľ chcete byť Veriteľom venujte, prosím, osobitnú pozornosť tomuto ustanoveniu.
  2. Ak si želáte vybrať finančné prostriedky z Platformy na svoj bankový účet, musíte podať žiadosť prostredníctvom online formulára na výber prostriedkov vo vašom Užívateľskom účte. Vybrať môžete len prostriedky vedené na vašom Holdingovom účte.
  3. Pokiaľ si želáte vybrať finančné prostriedky z vášho Jednoduchého investičného účtu, príslušnú sumu musíte najprv previesť na váš Holdingový účet spôsobom uvedeným v čl. 4.12.
  4. Každý výber podlieha aj podmienkam ustanoveným v každej príslušnej Zmluve o pôžičke a závisí od dostupnosti vašich finančných prostriedkov. Je to preto, že ak súhlasíte s požičaním finančných prostriedkov Dlžníkom prostredníctvom spoločnosti PeerCredit, súhlasíte s uzavretím samostatných Zmlúv o pôžičke s každým Dlžníkom, a preto sa na vás vzťahujú povinnosti a podmienky týchto Zmlúv o pôžičke.
  5. Súhlasíte s tým, že spoločnosť PeerCredit bude oprávnená podpísať najmä - ale nielen ako - zástupca akýkoľvek dokument alebo urobiť všetko, čo je potrebné na vykonanie akýchkoľvek záležitostí uvedených v týchto Podmienkach. Táto právomoc zahŕňa bez obmedzenia podpisovanie akýchkoľvek výnimiek týkajúcich sa Zmlúv o pôžičke a inej dokumentácie s akýmkoľvek Dlžníkom.
  6. Budete zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s prevodom finančných prostriedkov na Klientský účet PeerCredit z debetnej alebo kreditnej karty alebo z bankového účtu. Spoločnosť PeerCredit vás bude o týchto nákladoch informovať pred uskutočnením takéhoto prevodu.
  7. Ak sa domnievate, že došlo k neoprávnenej transakcii, musíte to spoločnosti PeerCredit oznámiť čo najskôr, najneskôr však do 13 mesiacov od dátumu spornej transakcie. Ak to neoznámite spoločnosti PeerCredit v tejto lehote, automaticky sa vzdávate všetkých práv, ktoré ste mohli mať v súvislosti so spornou transakciou.
  8. Výber peňažných prostriedkov podlieha pozitívnemu overeniu totožnosti pomocou dokladu totožnosti a mena vlastníka bankového účtu za účelom splnenia podmienok súčasnej úpravy legislatívy o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti o ochrane pred financovaním terorizmu.
 6. Protekčný fond

  1. Účasť Veriteľov na službe Jednoduché pôžičky je chránená fondom, ktorý bol vytvorený prvotným vkladom spoločnosti PeerCredit a ďalej je dopĺňaný poplatkami, ktoré platia Dlžníci (ďalej len „Protekčný fond“).
  2. Protekčný fond je zabezpečením v prípade, ak Dlžník nesplatí svoju pôžičku načas. V prípade, ak je splátka Pôžičky dlžníka v omeškaní dlhšie ako 2 mesiace, Protekčný fond uvoľní sumu vo výške chýbajúcej splátky do Jednoduchého investičného fondu (ďalej len „Nesplatená suma“). Nesplatená suma bude potom pomerne rozdelená medzi príslušných Veriteľov.
  3. Ak Dlžník prestane splácať svoju pôžičku, spoločnosť PeerCredit uskutoční kroky za účelom náhrady nesplatenej sumy alebo súm a podľa podmienok konkrétnej Zmluvy/Zmlúv o pôžičke bude Veriteľom uhrádzať nesplatené sumy z Protekčného fondu alebo Pôžičku dlžníka ukončí a z Protekčného fondu vyplatí Veriteľom všetky dlžné sumy z Pôžičky dlžníka.
  4. Peňažné prostriedky v Protekčnom fonde sú oddelené od podnikateľských účtov spoločnosti PeerCredit a budú použité len na splatenie nesplácaných Pôžičiek dlžníkov a na úhradu poplatkov súvisiacich s vymáhaním dlhu. Prostriedky Protekčného fondu nebudú investované ani použité na žiaden iný účel.
  5. V prípade nepravdepodobnej situácie vyčerpania Protekčného fondu budú straty vyplývajúce z nesplácania pôžičiek rozdelené medzi príslušných Veriteľov v Jednoduchom investičnom fonde a znášané pomerne.
 7. Zdaňovanie a úrok

  1. Pokiaľ chcete byť Veriteľom, venujte, prosím, osobitnú pozornosť tomuto ustanoveniu.
  2. Splátky úrokov sa rozdeľujú pomerne medzi všetkých Veriteľov z každej príslušnej Pôžičky dlžníka.
  3. Platforma PeerCredit Vám poskytuje výkaz o príjme z úrokov, ktorý obsahuje podrobnosti o výške úrokových výnosov, ktoré ste zarobili v požadovanom období.
  4. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akýkoľvek hrubý zdaniteľný príjem nadobudnutý zo splátok z Pôžičiek dlžníkov podľa Zmlúv o pôžičke musí byť priznaný príslušným daňovým autoritám.
  5. Úroková sadzba je hrubá sadzba úroku, z ktorej je daňová povinnosť Veriteľa splatná vtedy, keď je vykonaná každá splátka, je podriadená možným zrážkam v súlade s príslušnými daňovými predpismi.
  6. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že uzatvorením Zmluvy o pôžičke rozumiete rizikám, ktoré vyplývajú z rôznych daňových pravidiel a právnych predpisov.
  7. Splátky úrokov z každej splátky Dlžníka sú rozdelené medzi výnosový úrok, ktorý prináleží Veriteľom, a Príspevkom do Protekčného fondu. Tento Príspevok do Protekčného fondu je individuálny a stanovuje sa na základe Rizikového profilu každého Dlžníka. Príspevok do Protekčného fondu prináleží Protekčnému fondu a môže byť použitý iba v súlade s príslušnými ustanoveniami článku 6.
 8. Dlžníci

  1. Pokiaľ chcete byť Dlžníkom, venujte, prosím, osobitnú pozornosť tomuto ustanoveniu.
  2. Na to, aby ste si mohli požičať prostredníctvom Platformy, musíte:
   1. byť rezidentom v jednej z podporovaných krajín (ďalej len „Podporované krajiny“). V súčasnosti sú podporované krajiny: Slovensko a Spojené Kráľovstvo;
   2. mať bankový účet v niektorej z Podporovaných krajín; a
   3. byť schválený spoločnosťou PeerCredit na základe interného overovania a hodnotiaceho procesu spoločnosti PeerCredit.
  3. Aby ste mohli byť schválený spoločnosťou PeerCredit ako Dlžník, môžeme od vás za účelom overenia totožnosti požadovať kópiu:
   1. občianskeho preukazu alebo pasu;
   2. iného vhodného Identifikačného dokumentu; a
   3. potvrdenie o adrese.
  4. Tiež vás požiadame o poskytnutie informácií za účelom stanovenia vášho Rizikového profilu . To môže zahŕňať informácie týkajúce sa:
   1. vášho aktuálneho zamestnania; a
   2. vašej finančnej situácie.
  5. Za účelom overenia týchto informácií od vás môžeme vyžadovať predloženie kópie jedného alebo viacerých z nasledujúcich dokumentov:
   1. výpisy z bankového účtu; a
   2. iné dokumenty týkajúce sa vášho príjmu.
  6. Vaše osobné údaje budeme uchovávať v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na zásady ochrany osobných údajov.
  7. Služba Jednoduché pôžičky môžete byť spoplatnená. Informácie o poplatkoch Vám budú oznámené prostredníctvom Platformy.
 9. Požičiavanie si na Platforme

  1. Pokiaľ chcete byť Dlžníkom, venujte, prosím, osobitnú pozornosť tomuto ustanoveniu.
  2. Na to, aby ste požiadali o Pôžičku dlžníka, musíte špecifikovať vaše Požadované podmienky pôžičky a poskytnúť nám dokumenty, ktoré sú špecifikované v článku 8 týchto Podmienok.
  3. O tom, či vám bude poskytnutá Pôžička dlžníka, vás budeme informovať do 24 pracovných hodín dní od požiadania.
  4. Ak vám môže byť žiadaná Pôžička dlžníka poskytnutá, spoločnosť PeerCredit vám ponúkne návrh podmienok žiadanej Pôžičky dlžníka, ktoré budú stanovené na základe vašich Požadovaných podmienok pôžičky a vášho celkového Rizikového profilu.
  5. Následne budete požiadaný, aby ste potvrdili, že súhlasíte s návrhom podmienok vašej požadovanej Pôžičky dlžníka. Na rozhodnutie budete mať 3 pracovné dni. Pokiaľ s návrhom podmienok požadovanej Pôžičky Dlžníka nesúhlasíte alebo uplynie lehota 3 pracovných dní, spoločnosť PeerCredit nebude akceptovať vašu požadovanú Pôžičku dlžníka a na základe vašej požadovanej Pôžičky dlžníka si nebudete môcť peniaze požičať.. Pokiaľ akceptujete navrhované podmienky vašej požadovanej Pôžičky dlžníka, Vaša požadovaná Pôžička dlžníka bude schválená a súhlasíte s tým, že uzatvárate Zmluvu o pôžičke. Kópia vašej Zmluvy o pôžičke vám bude k dispozícii na Platforme vo vašom účte používateľa. Predtým, ako súhlasíte s uzavretím Zmluvy o pôžičke si, prosím, starostlivo prečítajte podmienky.
  6. Za účelom overenia vlastníctva vášho bankového účtu môžete byť požiadaný o vykonanie prevodu minimálnej sumy (v hodnote 0,01 EUR) z Vášho Bankového účtu na Klientský bankový účet PeerCredit.
  7. Uzavretím Zmluvy o pôžičke súhlasíte s tým, že splatíte svoju Pôžičku dlžníka v súlade s vašou Zmluvou o pôžičke.
  8. Po uzavretí Zmluvy o pôžičke vám spoločnosť PeerCredit prevedie dohodnutú Výšku pôžičky.
  9. Nie ste oprávnený previesť žiadne práva ani povinnosti zo Zmluvy o pôžičke na akúkoľvek inú osobu
 10. Vylúčenie záruk

  1. Platformu a-/alebo Služby využívate na vlastné riziko. Spoločnosť PeerCredit neposkytuje poradenstvo o výhodnosti pôžičiek od Veriteľov ani požičiavania Dlžníkom na Platforme. Pre viac informácií si, prosím, prečítajte článok 13 VZP.
 11. Zmeny týchto Podmienok používania služby Jednoduché pôžičky

  1. Akékoľvek zmeny týchto Podmienok používania služby Jednoduché pôžičky vo vzťahu k Službám poskytovaným spoločnosťou PeerCredit, ako sú opísané v týchto podmienkach, budú komunikované najneskôr jeden mesiac pred dátumom ich účinnosti.
  2. Pokiaľ je navrhovaná zmena v súlade s čl. 11.1, máte právo okamžite ukončiť tieto Podmienky Jednoduchých pôžičiek bez poplatku pred navrhovaným dátumom účinnosti zmeny.
 12. Všeobecné

  1. Pre účely oznamovania podľa týchto Podmienok Jednoduchých pôžičiek zahŕňa výraz „písomne“ emailovú komunikáciu.
  2. Ustanovenia VZP sú platné v rozsahu, v akom sú zahrnuté v týchto Podmienkach Jednoduchých pôžičiek.
  3. V súlade s ustanoveniami článkov 5 a 9 týchto Podmienok Jednoduchých pôžičiek môžete tieto Podmienky Jednoduchých pôžičiek kedykoľvek ukončiť písomným oznámením o ukončení. S výnimkou prípadov automatického ukončenia tejto zmluvy zo zákonných dôvodov vám neprestaneme poskytovať naše Služby bez relevantného dôvodu (napríklad ak medzi vami a našou spoločnosťou dôjde k porušeniu dôvery) a bez toho, aby sme Vás o ukončení poskytovania našich Služieb informovali najmenej jeden mesiac vopred. Za služby poskytnuté pred ukončením zmluvy máme naďalej právo na poplatky tak, ako sú uvedené v tomto dokumente.