Lending Details - PeerCredit

Investovanie na platforme PeerCreditNašim investorom chceme poskytovať prvotriedne služby a možnosť zhodnocovať svoje peniaze jednoducho, online a najmä výhodne. Než začnete investovať, prečítajte si, prosím, nasledujúce informácie. Ak by ste sa potrebovali o čomkoľvek poradiť, kontaktujte nás.


Kolektívne požičiavanie - alebo peer-to-peer (P2P) lending - funguje ako alternatívny model finančných služieb v rôznych častiach sveta už takmer 15 rokov. Prvá platforma bola spustená v roku 2005 vo Veľkej Británii. Podiel P2P pôžičiek a investícií na celkovom finančnom trhu pritom neustále rastie. Hlavnou myšlienkou kolektívnych pôžičiek je vynechať drahých sprostredkovateľov medzi investormi a požičiavajúcimi (t. j. banky a finančné inštitúcie) a umožniť ľuďom, aby si požičiavali priamo medzi sebou. Vďaka moderným technológiám tak zostáva viac peňazí medzi ľuďmi: investujúci zarábajú viac, zatiaľ čo požičiavajúci platia menej.

Investícia do pôžičiek preverených požičiavajúcich

PeerCredit je platforma kolektívneho požičiavania. Spájame ľudí, ktorí chcú investovať, s ľuďmi, ktorí si chcú požičať. Ak sa rozhodnete investovať na PeerCredite, váš vklad sa prerozdelí do všetkých pôžičiek na platforme. Dôkladne preverujeme bonitu a úveruschopnosť všetkých požičiavajúcich. Pôžičku schválime len tým, ktorí preukážu schopnosť splatiť svoje záväzky. Ako sa pôžičky postupne splácajú, investujúci dostávajú späť vložené prostriedky a popri tom zarábajú úrok, ktorý požičiavajúci platia podľa svojho celkového kreditného skóre.

 1. Ľudia, ktorí chcú investovať, vložia ľubovoľnú sumu na platformu PeerCredit.
 2. Ľudia, ktorí si chcú požičať, odošlú žiadosť o pôžičku.
 3. My schválime spoľahlivých požičiavajúcich a spojíme ich s investormi.
 4. Požičiavajúci pravidelne splácajú svoju pôžičku spolu s dohodnutým úrokom.
 5. Investori tak postupne dostávajú späť svoj vklad a zarábajú úrok.

Našou úlohou je poskytovať ľuďom online priestor, kde si môžu pohodlne a bezpečne požičiavať navzájom. Naša technológia automaticky spája investujúcich s požičiavajúcimi. Zabezpečujeme všetky právne náležitosti súvisiace s pôžičkami (vrátane prípadného vymáhania dlhu).


Ako funguje investovanie na platforme

Ak chcete začať investovať na platforme PeerCredit, stačí si vytvoriť bezplatný investorský účet a vložiť ľubovoľnú čiastku. Prostriedky sa pripíšu na váš klientský účet a následne sa automaticky zainvestujú do všetkých pôžičiek na platforme. Investície párujeme s pôžičkami prostredníctvom inovatívneho algoritmu, vďaka ktorému dokážeme zvýšiť likviditu aj mieru diverzifikácie vašej investície. Takto to funguje:

 1. 1. Vkladom získavate podiel v PeerCredit investičnom fonde

  PeerCredit investičný fond (alebo Jednoduchý investičný fond) predstavuje objem všetkých investícií a prišlých splátok, ktoré si zatiaľ investori nevybrali. Alebo zjednodušene: fond tvoria všetky peniaze, ktoré sú práve aktívne zainvestované + peniaze, ktoré na zainvestovanie čakajú.

 2. 2. Váš podiel = podiel vašej investície na celkovom objeme fondu

  Váš podiel závisí od výšky vášho vkladu a celkového objemu PeerCredit investičného fondu. Váš podiel je teda percentom vašej investície z celkového objemu fondu. Napríklad: Ak je celková výška fondu 100 000 € a vy zainvestujete 1 000 €, váš podiel bude 1 %.

 3. 3. Vaše portfólio sa dynamicky prerozdeľuje do všetkých existujúcich pôžičiek

  Na PeerCredite majú všetci investicujúci vždy podiel vo všetkých existujúcich pôžičkách na platforme. Každý deň sa investície nanovo prerozdeľujú do všetkých pôžičiek, takže zakaždým, keď schválime novú pôžičku, získavate v nej automaticky podiel bez ohľadu na to, kedy ste zainvestovali. Takýmto spôsob dokážeme maximalizovať diverzifikáciu investícií a teda aj efektívnejšie rozkladať riziko. Návratnosť vašej investície totiž nezávisí len od určitého počtu pôžičiek, ale vaše portfólio sa prerozdeľuje dynamicky v čase.

 4. 4. S každou zaplatenou splátkou dostávate späť časť investovaného kapitálu a zarábate úrok

  Keďže máte vždy podiel vo všetkých pôžičkách na platforme, úroky sa vám pripisujú s každou zaplatenou splátkou. Výška vášho zárobku sa vypočíta na základe vášho podielu v PeerCredit investičnom fonde (výpočet vášho podielu je popísaný v dalšom odseku). Ak je váš podiel napríklad 1 % a do fondu príde splátka vo výške 550 €, na účet sa vám pripíše suma 5,50 €. Povedzme, že splátku tvorí istina vo výške 520 € a úrok vo výške 30 €. V takom prípade získavate späť investovaný kapitál vo výške 5,2 € a k tomu zarábate úrok 0,30 €. Splátky prichádzajú počas celého mesiaca, takže investovaný kapitál sa vám vracia postupne a priebežne zarábate aj úrok.

 5. 5. Váš podiel v investičnom fonde sa počíta za posledné 2 mesiace

  Pre účely počítania distribúcie úrokov, započitavame váš podiel v investičnom fonde za posledné 2 mesiace. Je to preto aby sme prerozdeľovanie robili férovejšie a spravodlivejšie: Nová investícia zarába prvé 2 mesiace nižšie úroky, až potom zarába plné úroky. O benefit toho že úroky ktoré sú nižšie na začiatku však investor neprichádza, zarábať bude totiž ešte ďalšie 2 mesiace po výbere vkladu.
  Dôvody prečo používame tento spôsob rozdeľovania úrokov sú popísane v tomto článku.


Mechanizmy na zvýšenie bezpečnosti vašich investícií

Investovanie na platforme PeerCredit so sebou nesie riziko straty investovaného kapitálu rovnako, ako iné investičné aktivity. Aby sme riziko straty maximálne znížili, zaviedli sme viacero bezpečnostných mechanizmov:

 1. 1. Investujete len do pôžičiek ľudí, ktorých sme dôkladne preverili

  Všetkých požičiavajúcich dôkladne preverujeme. Posúdenie bonity zakladáme na rôznych zdrojoch informácií (napr. bankové výpisy, úverový register)a tieto informácie vyhodnocujeme na základe inovatívnych postupov. Kombinujeme štandardné prístupy k hodnoteniu kreditného skóre s najnovšími trendmi z oblasti finančných technológií, ako napríklad behaviorálny skóring, t. j. posudzovanie finančného správania.

 2. 2. Dynamická diverzifikácia portfólia

  Vaše investície prerozdeľujeme do pôžičiek prostredníctvom inovatívneho algoritmu, vďaka ktorému investujete vždy do všetkých existujúcich pôžičiek na platforme. Vašu investíciu teda diverzifikujeme dynamicky. Zakaždým, keď pribudne na platformu nová pôžička, automaticky v nej získate podiel bez ohľadu na to, kedy ste investíciu vložili.

 3. Návratnosť vašej investície tak nezávisí od definitívneho počtu požičiavajúcich, ako to býva na iných platformách kolektívneho požičiavania. Vaše peniaze zostávajú “v pohybe”, vďaka čomu možno maximalizovať návratnosť investície a teda znižovať riziko straty na minimum. Prípadnú stratu potom rovnako znášajú všetci investori podľa ich podielu na celkovom investičnom fonde, čím sa minimalizuje aj výška straty. Ak je váš podiel na platforme napríklad 1 % a došlo by k výpadku splátky vo výške 550 €, ktorú by nebolo možné možné nahradiť z Protekčného fondu, vaša strata bude 5,50 €. Takýto scenár je však vysoko nepravdepodobný, pretože všetky vynechané splátky automaticky nahrádza Protekčný fond.

 4. 3. Protekčný fond

  Napriek dôkladnému preverovaniu úveruschopnosti požičiavajúcich sa môže stať, že niektorí požičiavajúci prestanú z rôznych dôvodov splácať. Pre takéto prípady slúži PeerCredit protekčný fond, ktorý automaticky a v plnej výške nahradí všetky splátky v omeškaní viac ako 2 mesiace. To znamená, že dostanete späť nielen investovaný kapitál, ale aj očakávaný úrok.

 5. V prípade, že požičiavajúci nespláca dlhšiu dobu, protekčný fond bude buď naďalej nahrádzať neuhradené splátky, alebo uvoľní do investičného fondu celú zostávajúcu dlžnú sumu naraz (v prípade, že sa rozhodneme odstúpiť od zmluvy a pôžičku vyhlásime za okamžite splatnú). O vymáhanie nesplatených pôžičiek sa budeme starať my.

 6. Protekčný fond vznikol základným vkladom spoločnosti PeerCredit vo výške 15 000 € a pravidelne sa dopĺňa každou zaplatenou splátkou. Príspevok do Protekčného fondu odvádzajú všetci požičiavajúci a jeho výška sa určuje podľa ich celkovej bonity. Je preto vysoko nepravdepodobné, že by došlo k vyčerpaniu Protekčného fondu. Pokiaľ by však takáto situácia nastala, strata sa prerozdelí pomerne medzi všetkých investujúcich podľa ich podielu na celkovom investičnom fonde. Ak je váš podiel 1 % a došlo by k zlyhaniu pôžičky vo výške 2 500 €, prišli by ste celkovo o sumu 25 €.

Investorský úrok

 1. Výška vášho investorského úroku závisí od situácie na platforme. Každý žiadateľ o pôžičku od nás dostane ponuku, ktorá zahŕňa aj úrokovú sadzbu stanovenú na základe jeho celkového profilu. Keďže ako investor máte podiel vo všetkých - aj novoschválených - pôžičkách na platforme, výška úrokovej sadzby bude závisieť od priemerného úroku všetkých pôžičiek na platforme a bude sa dynamicky meniť. V priemere sa investorský úrok môže pohybovať medzi 5 % a 15 % ročne, no ako je uvedené vyššie, finálny zárobok bude závisieť od aktuálnej situácie na platforme.

 2. Aktuálnu investorskú sadzbu zobrazujeme na našej domovskej webovej stránke a na stránke určenej pre investorov. Ako registrovaný investor nájdete aktuálnu úrokovú sadzbu aj vo svojom používateľskom účte. Vždy tak máte k dispozícii presnú informáciu o tom, akou úrokovou sadzbou sa zhodnocujú vaše peniaze.

O výber investície môžete požiadať kedykoľvek, váš vklad nie je viazaný

 1. Vďaka inovatívnemu prerozdeľovaniu investícií do všetkých pôžičiek na platforme môžete požiadať o výber svojej investície kedykoľvek - váš podiel v investičnom fonde sa jednoducho presunie medzi ostatných investujúcich. Výška prostriedkov, ktoré je možné vybrať okamžite, sa môže v čase meniť a závisí od celkovej situácie na platforme. Aktuálnu informáciu o tom, akú sumu si môžete okamžite vybrať, nájdete vždy vo svojom používateľskom účte.

 2. Môže sa stať, že si budete chcieť vybrať viac, než umožňuje aktuálna situácia na trhu. V takom prípade zadáte vo svojom účte požiadavku o výber a tá sa zaradí medzi požiadavky ostatných investorov. Výber sa dokončí hneď, ako budú na platforme voľné prostriedky. O všetkom vás budeme informovať emailovými notifikáciami.

 3. Majte, prosím, na pamäti, že podľa platnej legislatívy sme pred prvým výberom povinní overiť vašu identitu. Vyplnenie jednoduchého online formulára vám nezaberie viac ako jednu - dve minúty a informáciu o úspešnej verifikácii vášho investorského profilu dostanete najneskôr do 24 hodín (obyčajne to trvá kratšie). Na verifikáciu vášho profilu budeme potrebovať overenie vášho telefónneho čísla, emailovej adresy a kópiu vášho dokladu totožnosti.